بشرح زیرمنتشرکرده­ایم

ما کلیاتی از اهداف و وظایفمان را در اولین شماره نشریه«با وجود همه اینها» “TROTZ ALLEDEM!„ بشرح زیرمنتشرکرده­ایم :

پیش درآمد: شما اولین شماره نشریه:«با وجود همه اینها!» را دردست دارید. خیلی­ها خواهندگفت باز یک نشریه چپ، اینها که به اندازه کافی هستند! درست است چندتائی وجود دارد. ولی برای وظایفی که ما در برابر خود گذاشته­ایم نمی­توانیم حول ارگان دیگری گردهم آئیم . ما خواهان کارومبارزه برای نه چیزی بیشترو نه کمتر از ایجاد حزب بلشویکی درآلمان هستیم! ما کمونیست­هائی از ملیت­های مختلف هستیم که اینجا زندگی، کارومبارزه می­کنیم. باوجود تمامی عربده سرائی­ها درباره پایان کمونیسم،“ بمثابه رویائی غیرممکن“براین موضع استوار ایستاده­ایم که: سوسیالیسم رویا نیست! بلکه تنها بدیل بربریت است! بربریت، بمعنای استثمار نیروی کار کارگران است که ثروت جامعه را می­آفریند، بربریت، به این دلیل که با غارت امپریالیستی وتشدید استثمارکشورهای وابسته که بخش اعظم جمعیت جهان­اند آنها را به شرایط فلاکتباری کشانده­است . بربریت بدین مفهوم که اساس زندگی انسانها را بخاطر طمع سود ومصرف بی­رویه، به نابودی کشانده­است . بربریت بمعنای عدم وجود دورنمای روشن برای جوانان کارگر، بربریت به دلیل به برد­گی کشیدن زنان کارگرتوسط سرمایه وپدرسالاری است. بربریت، بخاطربرافروختن جنگ­های ارتجاعی وخانه خراب کن جهانی! وبیک کلام بربریت حاکمیت امپریالیسم است که درکشورهای زیادی بشکل فاشیسم برهنه درقدرت است. تنها ازطریق یک دگرگونی بنیادی رادیکال میتوان به بربریت پایان داد. نه اصلاحات ونه تغییرات بطئی نمیتوانند بازدارنده بربریت باشند، بلکه تنها انقلاب پرولتاریائی توان آنرا دارد که نظام موجود را توسط قهرنابود کرده وشالوده یک سیستم نوین ،دیکتاتوری طبقه کارگر را فراهم نماید. انقلاب سوسیالیستی تنها می­تواند عمل توده­های سرکوب­ واستثمارشده، زنان ومردان زحمتکش وجوانان انقلابی تحت رهبری حزب کمونیست باشد و هژمونی پرولتاریا هم بعنوان طبقه انقلابی که علایق تمامی استثمارشدگان را نمایندگی میکند درانقلاب تامین شده­باشد . هدف ما ایجاد حزب کمونیست طبقه کارگر است، که مبارزات توده­ها را سازماندهی کرده و رهبری کند، استراتژی و تاکتیک جنبش را تدوین و با تعمیم تجارب آن در عمل، آنها را دراختیارتوده­ها قراردهد. وظایف ما: امروزه حزبی کمونیست و بلشویک در «جمهوری فدرال آلمان»(BRD) موجود نیست. سازمانهای مختلفی هستند که چنین ادعای می­کنند، ولی هیچکدام لایق چنین عنوانی نیستند. یکی از وظایف نشریه ما باید اثبات این مطلب بر پایه مسائل اساسی سیاسی باشد. یک حزب واقعی کمونیستی در آلمان تنها میتواند بر پایه سنت انقلابی« حزب کمونیست آلمان» (KPD)، روزا لوکزومبورگ (Rosa Luxemburg) ،کارل لیبکنشت(Karl Liebknecht)، ارنست تلمن(Ernst Thälemann) و بین الملل سوم ، بنا شود، کاری که مبارزه عظیمی را طلب می­کند. همه جا طنین صدای“کمونیست دیگر مرده­است“ واینکه دیگر“ پرولتاریائی وجود ندارد“ بلند است. طبقه کارگردرجمهوری فدرآل آلمان تحت تاثیرفلج­کننده ایدئولوژی بورژوازی و رهبری­های رفرمیست ورویزیونیست قرار دارد. دربرابر تعرض به حقوق اجتماعی وسیاسی کسب شده مبارزات پراکنده دفاعی ضعیفی درجریان است. ولی چالش­های مستقل ومستقل طبقاتی، رشد کمی دارند. وظیفه تمامی کمونیست­هاست که خود را برای نبرد­های آتی آماده نمایند، و برای ایجاد حزبی بلشویک که آگاهی سوسیالیستی را به طبقه کارگرانتقال دهد، کار ومبارزه نمایند. ما میخواهیم اولین قدم در این راه را، با انتشاریک گاهنامه سیاسی برداریم. این نشریه باید بحث برنامه حزب بلشویکی ورشد آنرا مد نظر داشته باشد ودرمقابل مسائل سیاسی روزآمد موضعگیری نماید ودیگراینکه همزمان وبدون هیچگونه سازشی در برابرنطفه­بندی­های مختلف „کارکمونیستی“ که ما آنرا شبه مارکسیستی ارزیابی می­کنیم از نظر ایدئولوژی وسیاسی مبارزه کند. برای این کارازهمان ابتد باید تبلیغ وترویج خط سیاسی ما، متکی به تجارب مشخص سیاسی در کارخانجات، کارگاهها، ادارات وشرکت دراتحاد­های انقلابی سیاسی در مبارزه علیه امپریالیسم آلمان و سیستم امپریالیستی جهانی باشد. دشمنان ما: برای انقلاب پرولتاریائی در جمهوری فدرال آلمان دشمن اصلی امپریالیسم آلمان است. امپریالیسم آلمان یک قدرت امپریالیستی بزرگ است که با دیگرقدرت­های کلان امپریالیستی­ برای برتری بر جهان درجدال است، آلمان قویترین قدرت امپریالیستی در اتحادیه ارتجاعی اروپا (EU) است که از طریق آن اهداف خود را دنبال می­کند. نظامی­گری، انتقام­جوئی و عظمت­طلبی آلمان که از نظر تاریخی شکل گرفته­است او را بیشتر خطرناک میکند. مبارزه ما علیه امپریالیسم آلمان، اما همواره با نبرد علیه تمامی نظام امپریالیستی گره خورده­است. نهادهای بین المللی مانند «سازمان ملل متحد»(UNO)، «پیمان نظامی اتلانتیک شمالی» (NATO)، «بانک جهانی»(Weltbank)، ابزارهای این سلطه هستند که منافع مجموعه امپریالیست­ها را به خلقهای تحت­ستم، ملت­ها و پرولتاریا تحمیل می­کنند. انترناسیونالیسم پرولتاریائی: ما دربرابرجهانی شدن سرمایه واستثمار،انترناسیونالیسم پرولتاریائی تمامی کشورها را قرار می­دهیم «پرولتاریای تمامی کشورها متحد شوید!» این فراخوان بین الملل سوم اخگری راهنما برای ما وبمعنای همبستگی قاطع و اتحاد مبارزاتی با پرولتاریا و خلقهای سرکوب شده کشورهای وابسته است. برای این منظور لازم است که دسائس کثیف امپریالیسم „خودی“ آلمان را در کشورهای تحت ستم افشاء کرده، با آن مبارزه نمائیم و با انقلابی سوسیالیستی به آن در آلمان خاتمه دهیم. این اتحاد عملاً در مبارزه علیه عظمت­طلبی­ای که بورژوازی امپریالیستی در میان ما می­پراکند، علیه باصطلاح برتری ملت­های کشورهای صنعتی و یا اینکه آنها از استعداد مادرذاتی تولیدی بالای برخوردارند وغیره امکان پذیراست. بورژوازی امپریالیستی برای پیشبرد منافع واهدافش به اشرافیت کارگری مانند بوروکراسی، اتحادیه­های کارگری، وقشرمعینی ازکارگران ماهر با درآمد بالا وغیره متکی میشود… ما موظفیم بخصوص در مبارزه سیاسی ازجنبشهای رهائی­بخشی دفاع نمائیم که امپریالیسم آلمان را مورد حمله قرار می­دهند وامپریالیسم را درمجموع تضعیف می­کنند. ما ازهرجنبش ملی­ای دفاع نمی­کنیم، حمایت ما شامل جنبش­های ملی­ای میشود که امپریالیسم را مورد حمله قرارمیدهند. سازمانی که ما درصدد ایجاد آن هستیم یک „حزب آلمانی“ نخواهد بود، این تشکیلات، اگر می­خواهد حزب انترناسیونالیستی پرولتاریائی باشد، باید بتواند کمونیست­های ملیت­های مختلف درجمهوری فدرال آلمان را سازمان­دهی نماید. این حزب ازهمان ابتدا باید اشکال خاص تشکل را برای کردها، صرب­ها، بوسنی­ها، ترک­ها، کراتها بوجود آورد و بزبان این ملت­ها تبلیغ ، ترویج و کارسازمانی انجام داده و با انقلابیون، کمونیستها وسازمانهای ضد فاشیستی کشورهای دیگر درآلمان یک همکاری بین آلمللی پرولتاریائی را پیگیری نماید. اساس کار ما: نقطه عزیمت ما تئوری مارکسیسم – لنینیسم است که توسط پیشگامان کمونیسم انقلابی، مارکس، انگلس، لنین و استالین تدوین و تکامل یافته است. این تئوری دست­آورد شناخت جنبش مبارزاتی بین المللی طبقه کارگر در روند مبارزه­ای خونین بوده و راهنمای عام پراتیک انقلابی است. انقلاب کبیر سوسیالیستی در روسیه که ادامه دهنده کار سترک کمون پاریس بود وصفحه جدیدی را در تاریخ بشریت گشود، درفش راهنمای ماست. تجارب انقلاب روسیه، انقلاب دمکراتیک نوین چین و انقلاب فرهنگی پرولتاریائی، وانقلاب آلبانی، عمدتاً حاصل مبارزه علیه فرصت طلبی وتجدیدنظرطلبی مدرن هستند. ما همچنین برقراری اتحاد جنبش بین المللی کمونیستی را وظیفه­ خود می­دانیم و با تمامی توان در جهت پیشبرد آن می­کوشیم. این نکات تصویری خلاصه شده ازوظایف واهداف نشریه مورد نظر ماست. طبیعی که درشماره­های بعدی سعی خواهیم کرد با توجه به اهمیت وظایف مبارزاتی، تحلیل وارزیابی مشروحی از مطالب مطروحه ارایه دهیم . خواست ما ازانتشار این نشریه ایجاد تریبونی است که بتواند اساس برنامه ای یک حزب بلشویکی را مورد بحث قرارداده ومستند نماید ونیز وظایف تشکیلاتی مورد نظر، تربیت وآموزش کادرها ونیزایجاد ساختارهای تشکیلاتی لازم را دردستور کار خویش قراردهد. این نشریه همچنین باید بتواند فضائی را برای بحث با علاقمندان­ گروهای متمایل به کمونیسم وافراد منفرد اختصاص دهد و با جلب واتحاد مارکسیست­ – لنینیست­ها، سهم خودرا ادا نماید. تنوع موضوعات سیاسی، گزارش درباره آکسیونهای سیاسی، ونیزبحث مسائل اساسی برنامه­ای، کاملاً وابسته به این خواهد بود که به آن دسته ازخوانندگان علاقهمند نشریه دست یابیم که فعالانه با درمیان گذاشتن نظریات، گزارشات، وپیشنهاد­های خود سهمی را برای پیشرفت این نشریه تقبل نمایند. سوسیالیسم یا سقوط در بربریت!